Zakonodaja

Pripombe na osnutek Predloga ZGD-1M

31. 10. 2023

raznolikostpobuda4033

Do 31. oktobra 2023 je bil v javni obravnavi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M).

S tem se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov.

Združenje Manager (ZM) in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) si kot predstavnika civilne družbe in stroke s svojimi aktivnostmi že vrsto let prizadevata za bolj uravnoteženo spolno zastopanost v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. V okviru svoje skupne pobude predlagata zakonsko ureditev tega področja po vzoru drugih evropskih držav, ki so se odločile za aktivnejši pristop za doseganje cilja večje zastopanosti manj zastopanega spola v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb.

ZM in ZNS tko predlagamo usklajene štiri vsebinske spremembe besedila členov novele ZGD-1M:

  • Obvezna kvota za neizvršne in izvršne člane
  • Razširitev obsega družb zavezank
  • Prehodno obdobje za uveljavitev ukrepov
  • Razširitev nabora sankcij

 

Kljub mnogim prizadevanjem in ozaveščanju na tem področju pri nas so spremembe, ki temeljijo na prostovoljnem doseganju ciljev za uravnoteženo spolno zastopanost v organih v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb, prepočasne ali jih ni, saj mnoge družbe tem prizadevanjem ne sledijo. Njihova spolna zastopanost v teh organih pa ostaja nespremenjena in tudi brez pritiska delničarjev in drugih deležnikov korporacijskega upravljanja za potrebne spremembe.

Obe združenji pozdravljata smer, ki jo je zastavila EU direktiva o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih, vendar menita, da bi morali biti cilji in ukrepi za dosego le-teh zastavljeni bolj ambiciozno. Raznolikost vodstev gospodarskih družb dokazano prispeva k boljšemu poslovanju. Koeficient donosnosti naložb (ROI) v Fortune 500 podjetjih z vsaj 3 ženskami v upravi znaša 46%. Podjetja z raznolikim vodstvenim timom ustvarijo 19% več prihodkov od inovacij. Čista dobičkonosnost prihodkov v podjetjih, kjer ženske zasedajo vsaj 30% vodstvenih položajev je 6% višja, kot sicer. Za 9% je v podjetjih, ki imajo nadpovprečno raznolike vodstvene ekipe, višja tudi EBIT marža.

V predlogu novele ZGD-1M, ki je v javni razpravi, je obseg družb zavezank zastavljen preozko, saj bi zajel le približno 30 gospodarskih družb. Ta obseg je potrebno razširiti, da bo slovensko gospodarstvo lahko v čim večji meri doseglo pozitivne učinke, ki jih prinaša raznoliko vodstvo. Delež zastopanosti posameznega spola, kot je določen v predlogu novele ZGD-1M, dopušča veliko prostora za imenovanje manj zastopanega spola zlasti na neizvršne (nadzorne) funkcije. Pomembno je, da je uravnotežena zastopanost spolov zagotovljena tudi oziroma zlasti na izvršnih funkcijah v podjetjih, kje se sprejemajo najpomembnejše, strateške odločitve.

Zastavljene cilje bo nemogoče doseči brez učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij. Veljavni ZGD-1 v 392. členu predvideva ničnost volitev članov nadzornega sveta ali upravnega odbora v primeru, če je nadzorni svet ali upravni odbor sestavljen v nasprotju z zakonom ali statutom. Neutemeljena in diskriminatorna je določba predlagane novele ZGD-1M, ki določa izjemo od ničnosti v primeru, ko gre za kršitve ukrepov za spolno uravnoteženje organov družb.

 

Povezane vsebine:

Največkrat prenešene vsebine

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close