STROKA

Zavarovanje odgovornosti

Povezane vsebine:

Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora je profesionalno zavarovanje kot ga imajo računovodje, revizorji, nepremičninski posredniki, zračni kontrolorji, zdravniki, ipd. V tuji praksi je to nekaj povsem običajnega, saj gre za upravljanje tveganj družbe, ki povečuje varnost premoženja podjetja.

Organi vodenja in nadzora so zavarovani v okviru t.i. D&O polic (Directors&Officers Liability) pogosto skupaj še z drugimi izvršnimi osebami na nižjih vodstvenih ravneh v podjetju, ki sprejemajo tvegane odločitve. Takšne police tudi vedno vsebujejo vrsto izključitev, s tem je iz zavarovanja izključena nezakonita ravnanja, malomarnost in sprejemanje odločitev organov vodenja in nadzora brez dolžne skrbnosti. Tako uprave in nadzorniki kljub zavarovanju ostajajo odgovorni z vsem svojim premoženjem, v odškodninskih tožbah pa morajo dokazovati skrbnost svojih ravnanj.
>>> več
Takšna zavarovanja odgovornosti organov vodenja in nadzora ščitijo interes družbe, ne posameznikov. Če podjetje takšno polico ima, se lahko zasleduje interes poplačila škode družbi. S strani zavarovalnice pa je možno kasnejše uveljavljanje regresnih zahtevkov do teh oseb. Znesek škode se za račun družbe od zavarovalnice izterja (sodno ali z izvensodno poravnavo) v višini, ki presega premoženje toženih članov organov. Seveda so na voljo tudi različni drugi produkti, ki so na voljo za zavarovanje njihovega premoženja, ki običajno vsebujejo precej nižja kritja, ki dovolj le za pokritje pravdnih stroškov, nikakor se iz teh polic ne morejo pokriti več milijonske škode družbi.  Veliko nepoznavanje in nerazumevanje teh zavarovanj se kaže tudi v davčni obravnavi, saj so zavarovanci prepoznani kot tisti, ki imajo od tega korist in zato plačajo boniteto. Sami koristi nikoli ne morejo imeti, ampak ima korist lahko le družba.

Zavarovanje odgovornosti ali D&O zavarovanje se lahko sklene na dva načina:
  • kot zavarovanje individualne osebe, kjer je sklenitelj fizična oseba, ki načeloma plačuje premijo in
  • kot korporativno zavarovanje, kjer je sklenitelj družba in le-ta plačuje premijo.

Pri individualnem zavarovanju so kriti odškodninski zahtevki, ki so naperjeni s strani tretjih, tisti s strani družbe pa le pod nekoliko strožjimi pogoji, niso pa kriti odškodninski zahtevki, ki so naperjeni zoper družbo temveč le zoper posameznega člana, ki je sklenil zavarovanje. Zahtevki zoper družbo pa so kriti pri korporativnem zavarovanju. Pri korporativnem zavarovanju je sklenitelj družba in so zavarovani vsi vodilni zaposleni v tej družbi (večinoma vsakokratni člani organov vodenja ali nadzora – včasih tudi člani organov odvisnih družb, vendar je to potrebno preveriti v vsakokratnih splošnih pogojih) in tudi družba. Slednje pomeni, da je s polico načeloma krita tudi škoda izhajajoča iz zahtevkov, ki bi jih npr. naperili delničarji proti družbi. Pomembna razlika med obema je v višini kritja. Pri individualnem zavarovanju je limit namenjen le zavarovancu in se ne deli na ostale zavarovance, namenjen je izključno enemu. Pri korporativnem pa se kritje deli med vse ostale zavarovance.

Davčna obravnava
V zvezi z davčno obravnavo premij za zavarovanje odgovornosti članov uprav in NS sta doslej obstajali pojasnili DURS in Ministrstva za finance. Maja 2011 je bilo objavljeno novo pojasnilo DURS, ki pa na tem področju ne prinaša novosti, saj plačilo premije s strani družbe za takšna zavarovanja še naprej davčno obravnava kot boniteto. Davčna obravnava zavarovanja in odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev po spremembi 263.člena ZGD-1 ostaja nespremenjena, 28.1.2016

 

 
NOVOSTI

ZGD-1I (Ur.l.RS, št. 55/15) - 263.(2) člen: Če družba sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov organov vodenja in nadzora pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi, mora biti določena odbitna franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, ko znaša 1,5 kratnik njihovih  fiksnih letnih prejemkov.

>>> 263. člen - mnenje MGRT


Raziskave in študije:

Priporočena gradiva: