Zakonodaja

Zakon o gospodarskih družbah

- ZGD-1, Ur.l. RS, št. 42/06 (60/06 popr.)

Spremembe:
- Ur.l. RS, št.10/08 - ZGD-1A
- Ur.l. RS, št. 68/08 - ZGD-1B
- Ur.l. RS, št. 42/09 - ZGD-1C
- Ur.l. RS, št. 65/09 - ZGD-1- UPB3
- Pregled možnosti in ukrepov, ki jih zagotavljajo določbe ZGD-1, Ministrstvo za gospodarstvo, 8.11.2010
- Ur.l. RS, št. 33/11 - ZGD-1D
- Ur.l. RS, št. 91/11 - ZGD-1E - do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje (Ur.l. RS, št. 100/2011)  
    * Odločba Ustavnega sodišča o delni razveljavitvi ZGD-1E (Ur.l. RS, št. 44/13)       
- Ur.l. RS, št. 32/12 - ZGD-1F
- Ur.l. RS, št. 57/12 - ZGD-1G
- Ur.l. RS, št. 82/13 - ZGD-1H
- Ur.l. RS, št. 55/15 - ZGD-1l
 * Razlaga določb 263. in 280. člena Zakona o gospodarskih družbah – odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ur.l. RS, št. 15/17 - ZGD-1J
- Ur.l. RS, št. 18/21 - ZGD-1K
- Ur.l. RS, št. 75/23 - ZGD-1L

- Pripombe na osnutek Predloga ZGD-1M, oktober 2023
- ZNS pripombe na ZGD-1K, junij 2019
- Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGD - Dopolnjen predlog novele ZGD-1K ter tabela z odzivi javnosti, avgust 2019
- Predlog Zakona o začasnih ukrepih na področju prava gospodarskih družb za omejitev posledic epidemije COVID - 19, maj 2020
- Odziv ZNS na dopolnitve ZGD-1L v delu, ki se nanaša na virtualne skupščine, 15.7.2022


Zakon o Slovenskem državnem holdingu

- ZSDH-1, Ur.l.RS, št. 25/14 - ZSDH-1 (ENG)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 140/2022 - ZSDH-1A).

 - Odziv ZNS na predlog ZSDH-1A, 22.8.2022

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZSDH-1- 6.3.2017
 - Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZSDH-1- 20.4.2017
 - Stališče ZNS in GZS glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 4.4.2017


Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ur.l.RS, št. 24/03 

- Ur.l.RS, št. 61/2005 - ZDIJZ-A
- Ur.l.RS, št. 28/2006 - ZDIJZ-B
- Ur.l.RS, št. 51/2006 - ZDIJZ- UPB2
- Ur.l.RS, št. 23/2014 - ZDIJZ-C
- Ur.l.RS, št. 50/2014 - ZDIJZ-D

>>> Odločba US o delni razveljavitvi petega odstavka 6.a člena in o razveljavitvi drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter o razveljavitvi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 19/15).


Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe

- ZPKDPIZ*, Ur.l RS, št. 79/10

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 26/11 - ZPKDPIZ-A* 
  *S pričetkom veljave ZSDH (dne 28.12.2012) preneha veljati 5. odst. 2. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. čl. ZPKDIPZ ter ZPKDPIZ-A (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11).
- Zakon o Slovenskem državnem holdingu – ZSDH (Ur.l.RS, št. 105/12).


Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

- ZIntPK, Ur.l.RS, št. 45/10

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 26/11 - ZIntPK-A
- Ur.l.RS, št. 43/11 - ZIntPK-B
- Ur.l.RS, št. 69/11 - ZIntPK - UPB2
- Ur.l.RS, št. 158/20 - ZIntPK - C

>>> Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK (SP 02/11)


Zakon o bančništvu

- ZBan-1, Ur.l.RS, št. 131/06

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 1/08 - ZBan-1A
- Ur.l. RS, št. 109/08 - ZBan-1B
- Ur.l. RS, št. 19/09 - ZBan-1C
- Ur.l. RS, št. 98/09  - ZBan-1D
- Ur.l. RS, št. 79/10 - ZBan-1E
- Ur.l. RS, št. 99/10 - UPB5
- Ur.l. RS, št. 59/11 - ZBan-1G
- Ur. l. RS, št. 85/11 - ZBan-1H
- Ur. l. RS, št. 48/12 - ZBan-1I
- Ur.l. RS, št. 105/12 - ZBan-1J
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l. RS, št. 63/13),
- Ur.l. RS, št. 96/13 - ZBan-1L

- Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, UR.l.RS, št. 62/11
- Sklep o sprememebah in dopolnitvah Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, Ur.l. RS, št. 74/13

  • - Zakon o bančništvu – ZBan-2, Ur. l. RS, št. 25/15.

- ODLOČBA Ustavnega sodišča RS- razveljavitev določil zakona o bančništvu o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 13.6.2019

  • - Zakon o bančništvu – ZBan-3, Ur. l. RS, št. 92/21

Zakon o zavarovalništvu

- ZZavar, Ur.l.RS, št. 99/10 - UPB7

 - Ur.l.RS, št. 90/12 - ZZavar-I
 - Ur.l.RS, št. 56/13 - ZZavar-J
 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/13)


Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank

- ZUKSB, Ur.l.RS, št. 105/12

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/13),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Ur.l.RS, št. 23/14).


Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

– ZDDDČPNO, Ur.l. RS, št. 78/09

 - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zakona, z odločbo št. U-I-158/11 z dne 28. 11. 2013 odločilo, da se 12. člen ZDDDČPNO razveljavi.


Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

- ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/207

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 40/09 - ZFPPIPP-A
- Ur.l. RS, št. 59/09 - ZFPPIPP-B
- Ur.l. RS, št. 52/10 - ZFPPIPP-C / besedilo novega199. a člena ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 52/10
- Ur.l. RS, št. 26/11 - ZFPPIPP-D
- predlog Zakona o spremebah in dopolnitvah ZFPPIPP-E -  s prenehanjem mandatne dobe DZ, 21.12.2011, je zakonodajni postopek končan 
- Ur.l.RS, št. 48/12 - Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena ZFPPIPP v neskladju z Ustavo
- Ur.l.RS, št. 47/13 - ZFPPIPP-E
- Ur.l.RS, št. 63/13 - ZFPPIPP-UPB7


Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb

- ZPUOOD, Ur.l.RS, št. 87/11
- Odločba US o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Ur.l. RS, št. 36/12).


Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

– ZPPOGD, Ur. l. RS, št. 21/10

- Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka 4. čl. ZPPOGD (ORZPPOGD4), Ur.l. RS, št. 8/11
- Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, Ur.l.RS, št. 34/10
    - Stališče UO ZNS glede Uredbe o določitvi najvišjih razmerij, 23.4.2010
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, Ur.l.RS, št. 52/11

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti, junij 2012
   - Stališče UO ZNS glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZPPOGD, 15.6.2012
   - Stališče UO ZNS glede umika novele ZPPOGD, 4.7.2012
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), Ur.l.RS, št. 23/14

 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZPPOGD (ZPPOGD-A), 22.12.2017
(Mnenje zakonodajno pravne službe ZPPOGD-A, 15.2.2018 in Mnenje Vlade RS o predlogu ZPPOGD-A, 25.1.2018)


Zakon o prevzemih

- ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06

Spremembe:
- Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Ur.l. RS, št. 67/07)
- Ur.l. RS, št.1/08 - ZPre-1A
- Ur.l. RS, št. 68/08 - ZPre-1B
- Odločbo o razveljavitvi drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 105/11),
- Ur.l. RS, št 10/12 - ZPre-1C 
- Ur.l. RS, št. 38/12 - ZPre-1D
- Ur.l. RS, št. 56/13 - ZPre-1E
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/2013),
- Ur.l. RS, št. 25/14 - ZPre-1F


Zakon o revidiranju

- ZRev-1, Ur.l. RS, št. 11/01
   - Spremembe: Ur.l. RS, št. 118/05 - Odl.US: U-I-219/03-25Ur.l., RS, št. 42/06 – ZGD-1
- ZRev-2, Ur.l. RS, št. 65/08 

- Ur.l. RS, št. 31/09 - Odl.US: U-I-308/07-31 - Odločba o ugotovitvi, da Zakon o revidiranju ni bil v neskladju z Ustavo - Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
- Ur.l. RS, št. 46/09 - Odl.US: U-I-199/07-11 - Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili v neskladju z Ustavo, o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe

- Predlog zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, 26.4.2016
 >>> Predlog ZNS - dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, 25.5.2016
- Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti - ZRev-3, 6.10.2016

- ZRev-2a, Ur.l. RS, št. 84/18
>>> Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahteva za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A, 18.1.2019


Zakon o računskem sodišču

- ZRacS-1, Ur.l. RS št. 11/01 in 109/12

>>> Predlog novega Zakona o računskem sodišču >>> Predlogi in pripombe na 2. točko 5. odstavka 20. člena predloga Zakona o Računskem sodišču


Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

- ZSDU, Ur.l. RS, št. 42/1993

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 56/01- ZSDU-A
- Ur.l. RS, št. 26/07 - ZSDU-B
- Ur.l. RS, št. 42/07- ZSDU- UPB1


Zakon o trgu finančnih instrumentov

- ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/07, (100/07 popr.)

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 69/08 - ZTFI-A
- Ur.l. RS, št. 40/09 - ZTFI-B
- Ur.l. RS, št. 88/10 - ZTFI-C
- Ur.l.RS, št. 108/10 - ZTFI - UPB3
- Ur. l. RS, št. 78/11 - ZTFI-D
- Ur.l. RS, št. 55/12 - ZTFI-E
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1J - Ur.l.RS, št. 105/12
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K - Ur.l. RS, št. 63/13.


Zakon o trgu vrednostnih papirjev

- ZTVP-1, Ur.l. RS, št. 56/1999
- uradno prečiščeno besedilo: Ur.l.RS, št. 51/06 in 67/07 – ZTFI)


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

- ZKme-1E, Ur.l. RS, št. 22/18
v svojem 61. h členu dolžno nadzorstvo nad izvajanjem 61.g člena daje vodstvenemu ali nadzornemu organu stranke iz 61.f člena tega zakona in jima nalaga izvajanje nadzora »nad vsemi subjekti podjetja tako, da oblikuje ustrezne delovne procese ter nadzoruje in preverja ravnanje podjetja, zaposlenih ter zunanjih sodelavcev podjetja, ki ravnajo v imenu podjetja, tako da ne pride do možnih kršitev 61.f člena tega zakona.«

>>> Pobuda ZNS za spremembo 61.h čl. ZKme iz katerega bi se črtalo »nadzorni organ«, 11.1.2019
>>> Pojasnilo MKGP na pobudo ZNS, 16.1.2019

Zakon o poslovni skrivnosti

- ZPosS, Ur.l. RS št. 22/19 v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2016/943 in na novo ter celovito ureja področje poslovnih skrivnosti v enem predpisu.

Največkrat prenešene vsebine

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije, notranja revizija

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje, banke

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov, kpk

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri