Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali ...

Poglej dokument
13. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje

Vpliv kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij

  • Odmik od splošno ustaljene raziskovalne prakse, ki običajno išče najboljše primer ...

    Poglej dokument
    01. 01. 2011 - Raziskave in študije kadrovanje

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega preneh ...

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Merjenje spolnega indeksa v slovenskih d.d. (KKU19), mag. Barbara Žibret Kralj

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj kadrovanje

Predstavitev Pobude 40/33/2026 (KKU2019), mag. Irena Prijović

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj kadrovanje

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS?

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika N ...

Poglej dokument
14. 02. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali teče mandat vsakemu posameznemu članu posebej ali je mandat enoten za vse celoten NS?

Družba (d.o.o.) ima 5 članski nadzorni svet, pri čemer 4 člane imenuje skupščina družbe, ...

Poglej dokument
01. 04. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Imenovanje predstavnika delavcev v NS, ko svet delavcev ni formiran

Kako je z imenovanjem predstavnika delavcev v NS v primeru, ko svet delavcev ni formiran ...

Poglej dokument
09. 06. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Postopek podaje odstopne izjave člana NS - predstavnika delavcev

Kakšen je pravilen postopek podaje odstopne izjave člana na ...

Poglej dokument
02. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah?

Kaj točno pomeni zadnja alineja 3. odstavka 21. člena ZSDH- ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje

Imam funkcijo predsednika NS, ki šteje skupaj 2 člana (po s ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali z iztekom mandata v NS preneha tudi mandat v RK NS?

Predsedniku nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske ...

Poglej dokument
19. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Beyond The Old Boy´s Network

Appointing a board director is not what it used to be. Gone are the days of CEOs and cha ...

Poglej dokument
01. 06. 2015 - Publikacije kadrovanje

Mandatarski sistem - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

Predstavitev rezultatov ankete o mandatarskem sistemu v Slo ...

Poglej dokument
11. 02. 2016 - Gradiva izobraževanj kadrovanje

Stališče ZNS glede prenehanja funkcije člana nadzornega sveta na podlagi odstopa

Združenje nadzornikov Slovenije se s tem stališčem odziva na ravnanje SDH Poglej dokument

23. 11. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje

Zunanji član RK NS kot predsednik RK NS

Ali je lahko zunanji član revizijske komisije, ki ni član n ...

Poglej dokument
08. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Presoja neodvisnosti zunanjega strokovnjaka v sestavi RK javnega podjetja

V zvezi z imenovanjem člana revizijske komisije javnega pod ...

Poglej dokument
12. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Število članstev v nadzornih svetih

V koliko NS si lahko član in če si član NS, katerega 100% l ...

Poglej dokument
03. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Odstop člana nadzornega sveta in odpovedni rok

Član nadzornega sveta v naši družbi je podal nepreklicno od ...

Poglej dokument
23. 04. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Nasprotje interesov obstoječih članov NS pri njihovi morebitni ponovni kandidaturi oz. nominaciji za ...

Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala se i ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Sodno imenovanje manjkajočega člana NS

Družba v 100 % državni lasti, kjer Vlada RS izvršuje naloge ...

Poglej dokument
26. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Soglasje delodajalca ob prevzemu nadzorniških funkcij v drugi družbi

V individualni pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je za č ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Matrika za samoocenjevanje NS

Vzorec matrike za javne delniške družbe. Samoocenjevanje nadzornega sveta je interni pos ...

Poglej dokument
05. 09. 2018 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in ...

Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS ...

Poglej dokument
03. 02. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata upravi - sporazum vs. odpoklic uprave

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je ...

Poglej dokument
05. 10. 2020 - Priporočila in kodeksi kadrovanje