Izobraževanje

Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Ljubljana, GZS | 29. marec 2023 | 8.30 - 15.15

Namen programa

Vse deležnike korporacijskega upravljanja seznaniti na splošno s tem kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno, z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih.

Izobraževanje je komplementarno Izobraževanju za nadzornike za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem ZNS s področja upravljanja družb.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Kodeks je stopil v veljavo s 1. 1. 2023 in za družbe v lasti lokalnih skupnosti, ki so zavezane revidiranju, predstavlja nov referenčni kodeks upravljanja za pripravo izjave o upravljanju. Njegov namen je deležnikom upravljanja občinskih podjetij predstaviti dobro prakso upravljanja teh družb, ki naj bi jo v čim večji meri glede na posebnosti družbe vpeljale v prakso upravljanja.

Komu je program namenjen?

Program namenjen vsem deležnikom korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih med njimi:

 • članom nadzornega sveta;
 • poslovodstvom;
 • županom, podžupanom;
 • občinskim svetnikom;
 • sekretarjem nadzornega sveta;
 • predstavnikom strokovnih služb.

Strokovni izvajalci:

Program

29. 03. 2023

8.00
Registracija in jutranja kava
8.30
Uvodni pozdrav
8.35
NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU
 • Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?
 • Pomen in uporaba kodeksov – princip 'spoštuj ali pojasni', izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
*
OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI
 • Akt o ustanovitvi.
 • Odnosi z deležniki.
 • Strateški cilji družbe.
 • Trajnost.
 • Politika raznolikosti; enakopravna obravnava družbenikov; skupščina.
10.30
Odmor
10.45
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
dr. Andreja Primec dr. Andreja Primec
11.45
Kosilo
12.30
ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI
 • Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami.
 • Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov.
 • Usposabljanje organov vodenja in nadzora.
 • Organ nadzora: sestava in imenovanje članov organov nadzora; delovanje in prejemki organa nadzora; postopek izbire kandidatov za člane organa nadzora; predsednik organa nadzora; sekretar nadzornega sveta.
 • Organ vodenja: sestava in imenovanje članov organa vodenja; obveščanje organa nadzora; delovanje organa vodenja; prejemki članov organa vodenja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
14.00
Odmor
14.15
REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL TER REVIZIJSKA KOMISIJA
 • Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj: Zakaj je sistematično upravljanje tveganj pomembno? Kako implementirati učinkovit sistem upravljanja tveganj in ga povezati z doseganjem ciljev? Zakaj je čvrst sistem notranjih kontrol pomemben?
 • Notranja revizija: Kdaj je notranja revizija potrebna oz. smiselna? Kako določiti primeren obseg notranje revizije in kako jo organizirati? Kako sodelovati z notranjo revizijo?
 • Zunanja revizija: Postopek izbire revizorja; Način poteka revizije in vloge deležnikov.
 • Revizijska komisija: Vloga revizijske komisije; Sestava revizijske komisije; Delovanje revizijske komisije; Poročanje o delu revizijske komisije in sodelovanje z nadzornim svetom.
mag. Polona Pergar Guzaj mag. Polona Pergar Guzaj