Vse o enotirnem sistemu upravljanja – teorija in praksa

Vse o enotirnem sistemu upravljanja – teorija in praksa

14. oktober 2021 Dom gospodarstva (GZS), Ljubljana (ali ONLINE)
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

POMEBNO OBVESTILO
Načrtujemo, da bo izobraževanje potekalo v živo v fizični obliki v Ljubljani. V kolikor okoliščine vezane na Covid-19 tega ne bodo omogočale, bomo izobraževanje izvedli v interaktivni online obliki.


 

NAMEN SEMINARJA
S seminarjem želimo predstaviti bistvene značilnosti enotirnega sistema upravljanja in njegovo razlikovanje od dvotirnega sistema upravljanja. Predstavljeni bodo ključni izzivi vzpostavitve enotirnega sistema v družbi, zlasti z vidika razdelitve pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje ter zastopanja, opredelitve tekočih poslov, dajanja in izvajanja poslovodnih navodil ter urejanja pogodbenih razmerij med družbo in člani upravnega odbora ter izvršnimi direktorji. Izpostavljeni bodo tudi davčni vidiki korporativnega upravljanja delniške družbe. Pregled enotirnega sistema upravljanja v praksi bo vključeval tudi sodno in poslovno prakso ter novosti, ki jih je v normativno ureditev prinesla novela ZGD-1K.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen članom upravnih odborov in izvršnim direktorjem, pravnikom in drugim predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah, svetom delavcev in predstavnikom zaposlenih v organih družb z enotirnim sistemom upravljanja. Namenjen je tudi predstavnikom tujih skupin, ki želijo imeti tudi v Sloveniji podoben sistem korporativnega upravljanja družbe, kot ga imajo v matičnih družbah, ter upravljalcem premoženja, ki imajo v portfelju družbe z enotirnim sistemom upravljanja ali bi želeli vzpostaviti take sisteme zaradi bolj učinkovitega upravljanja.
Vsebina seminarja je primerna za nejavne in javne delniške družbe, finančne institucije, družbe v državni lasti in tudi druge družbe.

STROKOVNA IZVAJALCA:
- dr. Anja Strojin Štampar,
odvetnica, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

- Domen Romih,
pravnik, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa


Vsebina programa - 14. oktober 2021
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00 – 10.30

(10.30 – 10.45 odmor)


10.45 – 12.15

(12.15 – 12.45 malica)


12.45 – 14.00

 • Enotirni sistem v praksi
 • Primerjava z dvotirnim sistemom upravljanja
 • Pravni viri enotirnega upravljanja d.d.
 • Najpomembnejši notranji akti
 • Sprememba dvotirnega v enotirni sistem upravljanja
 • Upravni odbor: imenovanje in razrešitev
 • Poslovanje upravnega odbora
 • Izvršni direktorji: imenovanje in razrešitev
 • Razdelitev pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje
 • Tekoči posli in neprenosljive pristojnosti upravnega odbora
 • Zastopanje družbe
 • Navodila in odgovornost za izvrševanje navodil
 • Posebne pristojnosti skupščine
 • Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje
 • Enotirni sistem upravljanja v finančnih organizacijah (banke, zavarovalnice)

 • Pogodbena razmerja med družbo in izvršnimi direktorji in člani upravnega odbora – primeri pogodb
 • Prejemki članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev
 • Davčni vidiki in posebnosti enotirnega sistema upravljanja
 • Predstavitev sodne prakse in praktičnih primerov
Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Katarina Romih, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si