Zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor?

Ko podjetje zelo zraste, pri korporativnem upravljanju pogo ...

Poglej dokument
19. 02. 2024 - Aktualno - Podjetna Slovenija nadzorni svet

Pristojnosti nadzornega sveta v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa

Če je v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa ustanovljen ...

Poglej dokument
02. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet

Nasprotje interesov ko je ožji družinski član določenega člana NS zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljav ...

Poglej dokument
04. 11. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet

Soglasje nadzornega sveta pri poslih ki jih sklepa družba ali od nje odvisna družba s povezanimi osebami

Od vas smo prejeli pojasnilo, da se določila 270.a člena up ...

Poglej dokument
11. 10. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet

Ali bo za družbo d.d., po tem, ko se bo preoblikovala v d.o.o., nadzorni svet še obvezen?

Odgovor

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v drugem odstavku ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nadzorni svet

Vpliv kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij

  • Odmik od splošno ustaljene raziskovalne prakse, ki običajno išče najboljše primer ...

    Poglej dokument
    01. 01. 2011 - Raziskave in študije - Domadenik, Prašnikar, Svejnar nadzorni svet

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to opredeljeno?

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to oprede ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene pristojnosti?

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene ...

Poglej dokument
02. 01. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Pravna razmerja med nadzornim svetom in upravo družb v holdingu

Ali lahko član uprave hčerinske družbe, postane član nadzornega sveta matične družbe?
Poglej dokument

11. 03. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali teče mandat vsakemu posameznemu članu posebej ali je mandat enoten za vse celoten NS?

Družba (d.o.o.) ima 5 članski nadzorni svet, pri čemer 4 člane imenuje skupščina družbe, ...

Poglej dokument
01. 04. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Pravica do vpogleda nadzornega sveta v pravno mnenje družbe

Ali nadzorni svet lahko zahteva pravna mnenja (obstaja utemeljen razlog), ki jih je naro ...

Poglej dokument
24. 04. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Vpogled predsednika NS v plačno dokumentacijo zaposlenih v družbi

Predsednik NS od poslovodstva zahteva seznam plač zaposleni ...

Poglej dokument
25. 05. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali lahko člani uprave za udeležbo na sejah NS v odvisnih družbah uporabijo služben avto?

Člani uprave so v NS in upravnih odborih odvisnih družb, ko ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Trajanje mandata direktorja, če je sklep NS v nasprotju s statutom družbe

Direktorju družbe je nadzorni svet eno leto pred iztekom ma ...

Poglej dokument
14. 10. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje

Imam funkcijo predsednika NS, ki šteje skupaj 2 člana (po s ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti nadzorni svet

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - pregled razkritij

Analiza razkritij samoocenjevanja NS javnih delniških družb ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - Gorazd Podbevšek nadzorni svet

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava

V aprilu 2011 je Združenje nadzornikov Slovenije prvič pred ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović nadzorni svet

Stališče ZNS glede prenehanja funkcije člana nadzornega sveta na podlagi odstopa

Združenje nadzornikov Slovenije se s tem stališčem odziva na ravnanje SDH Poglej dokument

23. 11. 2020 - Stališča ZNS nadzorni svet

Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi ...

Poglej dokument
12. 04. 2021 - Stališča ZNS nadzorni svet

3-letni paket za vrednotenje NS (z opcijo zunanje presoje)

3-letni paket* za vrednotenje nadzornega sveta (z opcijo zunanje presoje):

Poglej dokument

28. 09. 2017 - ZNS nadzorni svet

Ugovor uprave na zapisnik NS

Kakšne so pravice oz. možnosti uprave, če se ne strinja z z ...

Poglej dokument
02. 08. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Do kdaj morajo družbe, ki so postale SJI oblikovati NS in RK in kakšne so sankcije?

Ali imate na ZNS oblikovano stališče do kdaj bi morale druž ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali pošto naslovljeno na NS posredujem tudi direktorju družbe?

Na družbo je prispela pošta za predsednika nadzornega sveta ...

Poglej dokument
02. 06. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Dostop zunanjega člana RK NS do zapisnikov sej NS?

Ali je zunanji neodvisni strokovnjak v RK upravičen do zapisnikov sej NS?


Poglej dokument

17. 05. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Število članstev v nadzornih svetih

V koliko NS si lahko član in če si član NS, katerega 100% l ...

Poglej dokument
03. 05. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Odstop člana nadzornega sveta in odpovedni rok

Član nadzornega sveta v naši družbi je podal nepreklicno od ...

Poglej dokument
23. 04. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Udeležba vodje notranje revizije na sejah RK NS

Revizijska komisija (RK) "družbe d.d." (ni javna delniška d ...

Poglej dokument
09. 04. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali posamezni član NS lahko zahteva informacijo od uprave samostojno?

Ali posamezni član NS lahko zahteva in pridobi informacijo od uprave samostojno, ali mor ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Nasprotje interesov obstoječih članov NS pri njihovi morebitni ponovni kandidaturi oz. nominaciji za ...

Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala se i ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Priporočilo članov ali predsednika nadzornega sveta upravi družbe

Nadzorniki družbe smo sprejeli sklep, da je poslovodstvo do ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Poslovnik NS in obveznost razkrivanja vsebine

Zanima me ali lahko kdorkoli od zaposlenih (ki ni član NS o ...

Poglej dokument
18. 02. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Ali se lahko član NS sam odloči na kakšen način bo sodeloval na seji?

Poslovnik nadzornega sveta glede načina dela nadzornega sve ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Sodno imenovanje manjkajočega člana NS

Družba v 100 % državni lasti, kjer Vlada RS izvršuje naloge ...

Poglej dokument
26. 01. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Soglasje delodajalca ob prevzemu nadzorniških funkcij v drugi družbi

V individualni pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je za č ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet

Kodeks profesionalne etike ZNS

Tako kot to velja za druge profesije je pomembno, da tudi opravljanje nadzorniške funkci ...

Poglej dokument
17. 04. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Navodila za izpolnjevanje matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta

Matrika je bila posodobljena v marcu 2022. Posodobitve matrike sledijo spremembam Sloven ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Matrika za samoocenjevanje NS

Posodobljena matrika - vzorec za javne delniške družbe. Posodobitve matrike sledijo spre ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Priporočila za poročanje nadzornemu svetu

Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave? Priporočila za por ...

Poglej dokument
10. 03. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in ...

Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS ...

Poglej dokument
03. 02. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nadzorni svet

Izjava o neodvisnost člana NS - NAVODILO za izpolnjevanje

Pri izpolnjevanju izjav o neodvisnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij v pra ...

Poglej dokument
26. 01. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Izjava o neodvisnost člana NS - VZOREC

Slovenski kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne ...

Poglej dokument
01. 01. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS nadzorni svet

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

PRENOVA 2024

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali d ...

Poglej dokument
17. 06. 2024 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPK nadzorni svet

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović nadzorni svet