Seminar

Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij - 2024

online (Zoom) | 15. maj 2024 | 8.30 - 15.15

Namen programa

Vse deležnike korporacijskega upravljanja seznaniti na splošno s tem kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno, z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih.

Izobraževanje je komplementarno Izobraževanju za nadzornike za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem ZNS s področja upravljanja družb.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Kodeks je stopil v veljavo s 1. 1. 2023 in za družbe v lasti lokalnih skupnosti, ki so zavezane revidiranju, predstavlja nov referenčni kodeks upravljanja za pripravo izjave o upravljanju. Njegov namen je deležnikom upravljanja občinskih podjetij predstaviti dobro prakso upravljanja teh družb, ki naj bi jo v čim večji meri glede na posebnosti družbe vpeljale v prakso upravljanja.

Komu je program namenjen?

Program namenjen vsem deležnikom korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih med njimi:

 • članom nadzornega sveta;
 • poslovodstvom;
 • županom, podžupanom;
 • občinskim svetnikom;
 • sekretarjem nadzornega sveta;
 • predstavnikom strokovnih služb.

Strokovni izvajalci:

Program

15. 05. 2024

8.25
Prijava in registracija udeležencev (ZOOM)
8.30
NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU
 • Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?
 • Pomen in uporaba kodeksov – princip 'spoštuj ali pojasni', izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
*
OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI
 • Akt o ustanovitvi.
 • Odnosi z deležniki.
 • Strateški cilji družbe.
 • Trajnost.
 • Politika raznolikosti; enakopravna obravnava družbenikov; skupščina.
10.30
Odmor
10.45
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB IN TRAJNOSTNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETI
 • Gospodarske javne službe (pojem, pravni viri).
 • Izvajanje gospodarskih javnih služb (javna podjetja).
 • Trajnostno korporativno upravljanje in trajnostno poročanje občinskih podjetij po določbah zakonodaje EU in slovenske zakonodaje.
dr. Andreja Primec dr. Andreja Primec
11.45
Odmor
12.00
ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI
 • Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami.
 • Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov.
 • Usposabljanje organov vodenja in nadzora.
 • Organ nadzora: sestava in imenovanje članov organov nadzora; delovanje in prejemki organa nadzora; postopek izbire kandidatov za člane organa nadzora; predsednik organa nadzora; sekretar nadzornega sveta.
 • Organ vodenja: sestava in imenovanje članov organa vodenja; obveščanje organa nadzora; delovanje organa vodenja; prejemki članov organa vodenja.
Gorazd Podbevšek Gorazd Podbevšek
13.30
Odmor
13.45
REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL TER REVIZIJSKA KOMISIJA
 • Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj: Zakaj je sistematično upravljanje tveganj pomembno? Kako implementirati učinkovit sistem upravljanja tveganj in ga povezati z doseganjem ciljev? Zakaj je čvrst sistem notranjih kontrol pomemben?
 • Notranja revizija: Kdaj je notranja revizija potrebna oz. smiselna? Kako določiti primeren obseg notranje revizije in kako jo organizirati? Kako sodelovati z notranjo revizijo?
 • Zunanja revizija: Postopek izbire revizorja; Način poteka revizije in vloge deležnikov.
 • Revizijska komisija: Vloga revizijske komisije; Sestava revizijske komisije; Delovanje revizijske komisije; Poročanje o delu revizijske komisije in sodelovanje z nadzornim svetom.
mag. Polona Pergar Guzaj mag. Polona Pergar Guzaj