Nagrajevanje članov NS - predstavniki zaposlenih

Tuja družba (skupina) predstavnikom zaposlenih v NS slovens ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Pravica do prejemkov za opravljanje funkcije

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih družbi X ...

Poglej dokument
24. 04. 2024 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek nagrajevanje

Zastaralni rok terjatev iz naslova sejnin in plačil za opravljanje funkcije

Skupščina je sprejela sklep, da člani upravnega odbora prej ...

Poglej dokument
07. 05. 2024 - Pravni nasveti - Lea Peček nagrajevanje

2023 Non-Executive Director Remuneration in Europe

A survey conducted by WTW with the support of ecoDa reveals ...

Poglej dokument
25. 01. 2024 - Publikacije - ecoda nagrajevanje

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb 2018 – 2022

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdo ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Raziskave in študije nagrajevanje

Sejnina v primeru sodelovanja preko pooblaščenca

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino ...

Poglej dokument
22. 11. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Ureditev prejemkov NS in RK v družbah s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Na vas se obračam z vprašanjem, če je pravilno, da pri prip ...

Poglej dokument
21. 11. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Za potrebe nadzornega sveta gospodarske družbe v lasti Mest ...

Poglej dokument
18. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Podlaga za izplačilo plačila članom nadzornega sveta

V podjetju bi radi naredili izplačilo članom nadzornega sve ...

Poglej dokument
11. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Poročilo o prejemkih, če družba ne zagotavlja prejemkov

Javna delniška družba ima enotirni sistem upravljanja. Član ...

Poglej dokument
19. 06. 2023 - Pravni nasveti - Lea Peček, odvetnica nagrajevanje

Novosti pri oblikovanju politik prejemkov za organe vodenja in nadzora v državnih družbah

Poglej dokument

14. 06. 2023 - Gradiva izobraževanj - Tomaž Babić in mag. Miha Kerin nagrajevanje

Prejemki članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih v družbi ...

Poglej dokument
08. 05. 2023 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek nagrajevanje

Izplačilo (sorazmernega dela) neizkoriščenega dopusta članu uprave po njegovem odstopu

Ali članu uprave, ki je sam odstopil iz položaja in smo ta ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Plačila članov nadzornih svetov v družbah, ki so v lasti občine

Prosimo vas za vaše mnenje v zvezi s plačili članov nadzorn ...

Poglej dokument
20. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na podlagi Zakona o integriteti ...

Poglej dokument
12. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec, KPK nagrajevanje

Izplačilo predsednikove sejnine namestniku predsednika

V družbi se v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom in us ...

Poglej dokument
25. 11. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Prejemki članov upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja

Družba d.d. prehaja na enotirni sistem upravljanja. Statut ...

Poglej dokument
02. 09. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Izplačilo spremenljivega prejemka direktorju po ZPPOGD

Sem predsednik NS komunalnega podjetja v statusni obliki d. ...

Poglej dokument
29. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Stališče FURS-a glede opravljanja funkcije in obdavčitve prejemkov člana NS preko organizacijske obli ...

Na FURS smo naslovili vprašanje ali je pravno korektno, da ...

Poglej dokument
11. 03. 2022 - Zakonodaja nagrajevanje

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka - SDH nagrajevanje

Stališče ZNS o možnosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta preko organizacijske oblike s.p.

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede možnosti opravljanja funkcije člana organa nadz ...

Poglej dokument
30. 05. 2018 - Stališča ZNS nagrajevanje

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Katarina Dvorski in mag. Irena Prijović nagrajevanje

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Ali so člani NS upravičeni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za čas trajanja njihovega dela v NS?

Na podlagi sklepa ustanovitelja so člani nadzornega sveta i ...

Poglej dokument
11. 02. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem ...

Na zadnji seji nadzornega sveta je bilo izpostavljeno vpraš ...

Poglej dokument
24. 02. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Povračilo stroškov za izobraževanje predstavnika delavcev v NS

Kakšno je priporočilo ZNS pri udeležbah predstavnikov delav ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Ali je izplačilo sejnine odvisno od formata izvedbe seje?

Imamo sklep ustanovitelja, ki loči med »sejami« in »korespo ...

Poglej dokument
30. 11. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Stališče ZNS glede implementacije 294.a člena (politika prejemkov) v noveli ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je strokovno uskladil z različnimi de ...

Poglej dokument
09. 03. 2021 - Stališča ZNS nagrajevanje

Plačilo sekretarju NS če je zaposlen v drugi družbi

Kakšna je lahko praksa za plačilo v primeru, da vlogo sekre ...

Poglej dokument
18. 06. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Razveljavitev 5. odst. 294. čl. novele ZGD-1 in začasno prenehanje pravne podlage za razkrivanje prej ...

Ali menite, da je »zgodnje črtanje« 5. odstavka 294. člena ...

Poglej dokument
23. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Novela ZGD-1K in prejemki članov uprave

Kako se bodo v zvezi z novelo ZGD-1K določali prejemki članov uprave, ki bodo imenovani ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Priporočilo članov ali predsednika nadzornega sveta upravi družbe

Nadzorniki družbe smo sprejeli sklep, da je poslovodstvo do ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Priporočilo ZNS za uvrstitev začasnega znižanja prejemkov članov NS in UO v obdobju epidemije COVID-1 ...

Strokovni svet ZNS priporoča nadzornim svetom in upravnim o ...

Poglej dokument
05. 05. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nagrajevanje