Javni poziv ZNS za pridobivanje kandidatov za člana finančnega odbora RTVS

10. 02. 2023
Aktualno, Stroka, Delo organov
Javni poziv ZNS za pridobivanje kandidatov za člana finančnega odbora RTVS

*Novela ZRTVS-1B je začela veljati 28. 12. 2022 in je trenutno v ustavni presoji na Ustavnem sodišču RS. To pa ne predstavlja zadržanja zakona, zato so vsi pristojni za uveljavitev tega zakona dolžni ravnati z dolžno skrbnostjo za doseganje rokov za oblikovanje organov RTVS. Odločitev glede morebitne neustavnosti tega zakona, lahko vpliva na postopke oblikovanja finančnega odbora RTVS. Kadrovska komisija ZNS bo potencialne kandidate, če bo potrebno, o tem pravočasno obvestila.

 


Poziv .pdf


Na podlagi 1. odstavka 26. člena ZRTVS-1B je Združenje nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS) pristopilo k oblikovanju predloga kandidata za člana finančnega odbora RTVS.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora ZNS o imenovanju in nalogah kadrovske komisije ZNS (v nadaljevanju: Kadrovska komisija) za pripravo predloga kandidata za člana finančnega odbora RTVS (z dne 02. 02. 2023), kadrovska komisija ZNS objavlja

JAVNI POZIV ZA PRIDOBIVANJE KANDIDATOV ZA ČLANA FINANČNEGA ODBORA RTVS

Kadrovska komisija vabi vse zainteresirane kandidatke in kandidate (v nadaljnjem besedilu: kandidati), da ji posredujejo svojo prijavo za člana finančnega odbora RTVS, skladno z zahtevami iz tega poziva.

Vaše prijave sprejemamo na elektronskem naslovu info@zdruzenje-ns.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno podpisani in pripeti k prijavi v .pdf obliki. Kadrovska komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge.

Kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor, bodo obveščeni po elektronski pošti in s tem pozvani k sodelovanju v nadaljnjem postopku. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Kadrovska komisija prijave sprejema do vključno ponedeljka, 20. 02. 2023, do 12:00 ure.

 


POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV FINANČNEGA ODBORA RTVS

V skladu s 1. odstavkom 26. člena ZRTVS-1B eno kandidatko ali kandidata finančnega odbora Svetu RTVS v imenovanje predlaga Združenje nadzornikov Slovenije. Član finančnega odbora RTVS je izvoljen za mandat štirih let.

Z namenom oblikovanja predloga je Upravni odbor ZNS imenoval kadrovsko komisijo ZNS, v kateri so strokovnjaki z izkušnjami iz korporacijskega upravljanja, upravljanja kadrovskih virov in delovanja nadzornih svetov. Kadrovska komisija ZNS je pripravila merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana finančnega odbora RTVS, ter pripravila ciljni strokovni profil, ki je naveden v nadaljevanju.

Kadrovska komisija s tem javnim pozivom izvaja postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov za člane finančnega odbora RTVS, na podlagi katerega bo pripravila predlog kandidata, ki ga potrdi Upravni odbor ZNS in ga posreduje v imenovanje svetu RTVS.


POGOJI ZA ČLANE FINANČNEGA ODBORA RTVS

Zahteva tretjega odstavka 26. člena ZRTVS-1B je, da mora kandidat za člana finančnega odbora RTVS izpolnjevati te pogoje:
- dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
- aktivno znanje slovenskega jezika;
- najmanj deset let delovnih izkušenj s finančnega področja;
- ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
- oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za člane finančnega odbora ne morejo biti imenovane osebe iz prvega in drugega odstavka 17.a člena ZRTVS-1B:
(1) V svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:
- člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
- poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
- predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
- generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, načelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali tajniki občine.
(2) V svet prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:
- člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže;
- zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona;
- člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
- člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
- ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.

V skladu z 20. členom RTVS-1 za člana finančnega odbora ne more biti imenovan član sveta.
Člani sveta in finančnega odbora ne smejo poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV Slovenija.


STROKOVNI PROFIL ZA ČLANA FINANČNEGA ODBORA RTVS

STROKOVNA IZOBRAZBA
Zakonski pogoj: 26. člen ZRTVS-1B - dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;

Izobrazba, ki predstavlja prednost: MBA, magisterij, doktorat ali druga ustrezna strokovna nadgradnja iz enega od navedenih področij:
 - finance
 - poslovodenje

STROKOVNA ZNANJA
Potrdila o strokovnih znanjih, ki predstavljajo prednost:
- Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali upravnega odbora (aktiven certifikat) oz. primerljiva listina v tujini ("certified director")
- Potrdilo o udeležbi na programu izobraževanja za člane nadzornih svetov (potrdilo za nadzornike)
- Pooblaščeni revizor ali preizkušeni notranji revizor oz. druga primerljiva listina v tujini
- Pridobljen naziv CFA (Certifed Financial Analist)

DELOVNE IN STROKOVNE IZKUŠNJE
Zakonski pogoj: 26. člen ZRTVS-1B - najmanj deset let delovnih izkušenj s finančnega področja

Delovne in strokovne izkušnje, ki predstavljajo prednost
- Finance, računovodstvo, kontroling, revizija – tudi z vodenja področij
- Upravljanje premoženja in finančnih naložb
- Poslovno-finančno prestrukturiranje
- Članstvo v revizijskih komisijah nadzornega sveta gospodarskih družb
- Članstvo v nadzornih svetih gospodarskih družb

DODATNE KOMPETENCE
Dodatne kompetence, ki predstavljajo prednost:
- Zavezanost osebni integriteti
- Usmerjenost k timskemu delu
- Veščine komuniciranja in razreševanja konfliktov
- Strateško razmišljanje


OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO

Prijava h kandidaturi mora vsebovati:

 • OBRAZEC 1 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana finančnega odbora RTVS.
 • OBRAZEC 2 – Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.
 • OBRAZEC 3 – Izjava neodvisnosti.
 • V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).
 • Fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi.
 • Lastna pisna utemeljitev kandidature, v kateri kandidat dodatno utemelji posamezne navedbe v izjavah ter motivacijske razloge za kandidaturo.

 


Nazaj

Sorodne novice

GRADIVO - Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih svetov

GRADIVO - Upravljanje nasprotij interesov za člane uprav in nadzornih

V spletni knjižnici je članom na voljo gradivo iz seminarja.

Preberi več
22. 05. 2024 Dogodki, Knjižnica
Gradivo - Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Gradivo - Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

je na članom na voljo v spletni knjižnici ZNS.

Preberi več
15. 05. 2024 Dogodki, Knjižnica

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri