SDH je prenovil tri pomembne akte upravljanja

04. 05. 2023
Stroka

Slovenski državni holding, d.d. je prenovil tri pomembne akte upravljanja, do konca leta 2023 pa namerava prenoviti še Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Poenotil, uskladil, strukturiral, dopolnil in celostno osvežil se je dokument Politika upravljanja SDH, ki je pravni akt, ki vsebuje načela, postopke in merila, v skladu s katerim ravna SDH pri opravljanju svojih nalog, ki jih določa ZSDH-1.

Prav tako so se dopolnila, nadgradila in optimizirala Priporočila in pričakovanja SDH. S tem aktom SDH družbam s kapitalsko naložbo države sporoča svoja priporočila in pričakovanja, ki jih ima do njih. Naslovljena so na vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na kapitalski delež oziroma delež glasovalnih pravic države ali SDH v družbi. Družbe naj jih upoštevajo po načelu »spoštuj ali pojasni«. Upravljanje korporativne kulture: namen je vzpodbuditi družbe k razvoju dobre korporativne kulture ob pomoči priročnika »Upravljanje korporativne kulture«, ki ga je SDH izdal februarja 2022 v sodelovanju s strokovnjaki Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Upravljanje tveganj: družbe zavezuje k  vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj in stalni skrbi za njegovo učinkovitost in uspešnost delovanja. Sklepanje sporazumov o predčasnem prenehanju mandatov članov organov vodenja, zaposlitev članov organov vodenja za določen čas, odpoklic članov organov vodenja s funkcije ter smernice za pripravo pogodb o opravljanju funkcije članov organa vodenja za obvladovanje nekaterih tveganj v zvezi z odpoklici: priporočilo je pripravljeno na podlagi priporočil KPK, ki ureja postopke družbe v primeru odpoklica člana uprave iz krivdnih razlogov in usmeritve glede sklepanja sporazumov o predčasnem prenehanju mandata članov organov vodenja ter priporočila za sklepanje pogodb o opravljanju funkcije članov organa vodenja za obvladovanje nekaterih tveganj v zvezi z odpoklici. Raznolikost, pravičnost in vključenost (DEI) ter zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora: priporočilo družbe napotuje na sprejem jasnih ciljev za spodbujanje raznolikosti, pravičnosti in vključenosti ter pričakovanje, da si bodo pristojni organi družb prizadevali za uravnoteženo zastopanost spolov znotraj organov vodenja in za ta namen izvedli ustrezne ukrepe. Pomembneje je bilo prenovljeno oziroma dopolnjeno priporočilo glede nabave blaga in storitev. Na področju politike prejemkov organov vodenja so na novo določena merila, ki so povezana z uresničevanjem dolgoročnih (strateških) ciljev, razlogi za (ne)izplačilo odpravnin, dodano je priporočilo glede konkurenčne klavzule, ipd. Urejeni so tudi postopki v primeru morebitne potrebe po odstopanju od določil ZPPOGD.

Bistvene spremembe Priporočil in pričakovanj SDH so naslednje:

 • V Priporočilu št. 3 je dodano posebno priporočilo (3.18), ki se nanaša na sklepanje pogodb v zvezi s svetovalnimi in drugimi storitvami s področja marketinga (trženja), oglaševanja, odnosov z javnostmi, raziskav trga in podobnih storitev.
 • V Priporočilo št. 4 je dodano, da optimizacija stroškov ne sme temeljiti na kršitvi zakona, pri čemer se v tem priporočilu poudarja, da zlasti ne sme temeljiti na kršitvi pravic delavcev in pravice zaposlenih do socialne varnosti. Družbe naj nestandardne oblike dela in zaposlitve uporabljajo v utemeljenih primerih, sicer pa naj dajejo prednost standardni obliki zaposlitve.
 • Dosedanje Priporočilo št. 5 (Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin) je bilo črtano, saj družba za samoocenitev na področju kakovosti in odličnosti uporabljajo različne mednarodno uveljavljene standarde. Novo Priporočilo št. 5 ima namen vzpodbuditi družbe k razvoju korporativne kulture ob pomoči priročnika »Upravljanje korporativne kulture«, ki ga je SDH izdal februarja 2022.
 • V Priporočilo št. 7 je bilo dodano podnebno ukrepanje. Med strateškimi usmeritvami in cilji so bili dodani načrti razogljičenja družb s cilji in ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tako kratkoročno kot dolgoročno. Med poročanje o trajnostnem poslovanju je bilo dodano poročanje o neposredni in posredni emisiji toplogrednih plinov.
 • V Priporočilom St. 8 so dodane zaveze k preprečevanju diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti, skrb za varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostni razvoj ter zagotavljanje skrbnega pregleda človekovih pravic v družbah.
 • V Priporočilu št. 9 (Politika prejemkov organov vodenja) se spreminja definicija izraza »prevladujoče vpliv«, spremenjena je tudi definicija obdobja odloga, ki sedaj ni več vezan na izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.
  Dodano je bilo novo priporočilo (9.25), po katerem naj bo sistem meril določen tako, da merila, ki so povezana z uresničevanjem dolgoročnih (strateških) ciljev, prispevajo najmanj k polovici celotnega spremenljivega dela prejemkov za vsako poslovno leto. Med razloge, zaradi katerih ni mogoče izplačati odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata, je uvrščena tudi odpoved pogodbe s strani élana organa vodenja. Dodatno so navedeni razlogi, zaradi katerih se lahko izplača odpravnina (ekonomsko-poslovni razlogi in sporazumno prenehanje funkcije brez krivdnih razlogov). Dodano je novo priporočilo (9.46), ki določa razloge in pogoje za sklenitev sporazuma o predčasnem prenehanju mandata. Dodano je priporočilo glede konkurenčne klavzule, pri ugodnostih so se zaradi prilagoditve rasti indeksa cen Življenjskih potrebščina povišali nekateri limiti, kar velja tudi za zgornje limite pri določitvi osnovnega dela prejemka. Med pravice je dodana pravica do izplačila nagrade za poslovno uspešnosti.
  V Priporočilu št. 9 se izrecno določa, da organi nadzora družb, zavezanih po ZPPOGD, še naprej poleg Priporočil št. 9 upoštevajo tudi določbe ZPPOGD, razen če ocenijo, da je potrebno zaradi obvladovanja kadrovskega tveganja odstopiti od okvirjev ZPPOGD. V takem primeru predlog politike prejemkov organa vodenja predhodno (pred potrjevanjem na skupščini) posredujejo na SDH, ki lahko po presoji utemeljenosti razlogov za odstopanje od ZPPOGD, odloči, da se politika prejemkov, ki odstopa od ZPPOGD, posreduje v obravnavo Vladi Republike Slovenije. Po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije družba usklajeno politiko prejemkov organov vodenja predloži skupščini/ustanovitelju v odobritev. Določa se tudi, da naj družbe uredijo področje v skladu s priporočili do konca leta 2023, kar velja za vse vrste družb.
 • V Priporočilu št. 10 (Politika prejemkov organov nadzora) se enotno ureja mikro in majhne družbe. Spreminjajo se osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in sejnine s črtanjem spodnjih limitov in povišanjem zgornjih limitov za 30% (oz. 40% pri velikih družbah z dobrim finančnim stanjem). Dodana so bila štiri priporočila (10.6 do 10.9), ki se nanašajo na plačila predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta, na plačila predsednika in članov komisij ter na plačilo stroškov prevoza in stroškov prenočevanja članov nadzornega sveta (ti po vsebini niso novost, saj so bila že sedaj vključena v vzorec skupščinskega sklepa). Dodano je bilo Se posebno določilo, ki se nanaša na bodoče prilagajanje zgornjih limitov plačil za opravljanje funkcije in sejnin z rastjo indeksa življenjskih potrebščin. S tem želi SDH zagotoviti, da bodo v tem delu Priporočila aktualna tudi v prihodnjih letih.
 • Priporočilo št. 11 (Upravljanje tveganj) je novo priporočilo, ki poslovodstvo zavezuje k vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj in stalni skrbi za njegovo učinkovitost in uspešnosti delovanja. Priporočilo primeroma našteva ukrepe za obvladovanje tveganj.
 • Priporočilo št. 12 je novo priporočilo, ki ureja postopke družbe v primeru odpoklica člana uprave iz krivdnih razlogov, določena usmeritve glede sklepanja sporazumov o predčasnem prenehanju mandata članov organov vodenja ter priporočila za sklepanje pogodb o opravljanju funkcije članov organa vodenja z namenom obvladovanja nekaterih tveganj v zvezi z odpoklici.

Prenovljeni Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države podrobneje določa pogoje, merila in postopek za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države skladno z določili ZSDH-1 in Politike upravljanja SDH. Pravilnik, skupaj s prenovljeno Politiko upravljanja SDH, predstavlja pomemben korak k bolj transparentni ureditvi kadrovskih postopkov, ki so sedaj bolj jasno opredeljeni in uveljavljajo strožje nominacijske pogoje, še posebej za kandidate organov nadzora družb, ki po novi opredelitvi sodijo med zahtevne sisteme z vidika korporativnega upravljanja (javne delniške družbe, banke, zavarovalnice in večje gospodarske skupine družb). Povsem prenovljen koncept akreditacije in nominacije kandidatov za člane organov vodenja bo pripomogel h krepitvi kakovosti korporativnega upravljanja na ravni družb.Nazaj

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri