Stališča ZNS

Strokovno stališče ZNS glede implementacije 2. odst. 514.a čl. ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je opredelil do implementacije drugega odstavka 514.a člena ZGD-1, ki določa, da družbi, ki je subjekt javnega interesa (SJI) in izpolnjuje merila za srednje družbe in je odvisna družba ali je odvisna družba, povezana s pogodbo o obvladovanju, v kateri naloge revizijske komisije (RK) opravlja RK obvladujoče družbe, RK ni treba imenovati.


S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v primerih, ko je v odvisni družbi že oblikovan nadzorni svet (NS), ne uporabi izjema iz drugega odstavka 514.a člena ZGD-1, temveč se v odvisni družbi oblikuje samostojna RK. Za družbe, kjer ni oblikovanega NS in tudi ne RK, pa predlagamo postopke v odvisnih in obvladujočih družbah za implementacijo tega člena.
Opozarjamo, da morajo družbe pri odločanju o upoštevanju te izjeme glede oblikovanja NS in/ ali RK opraviti temeljit razmislek na način, ki bo zagotavljal, da družba pri delu v RK obvladujoče ali odvisne družbe sledi vsej relevantni zakonodaji s področja svojega poslovanja.
Priporočamo, da se predlagane aktivnosti izpeljejo do 24. maja, ko stopi v veljavo določilo 514.a člena ZGD-1.

NAMEN IZJEME PO DRUGEM ODSTAVKU 514.A ČLENU ZGD-1
Namen omenjene izjeme glede oblikovanja RK za predmetne odvisne družbe skladno s 514.a členom ZGD-1, ki je nastala kot posledica uskladitve definicije SJI po ZRev-2A, je v tem, da so RK matične družbe že doslej zagotavljale izvajanje nalog RK povezanih z revidiranjem in sodelovanjem z revizorjem za matično družbo in odvisne družbe, kar predstavlja implementacijo revizijske direktive v ZRev-2A. Po novi ureditvi morajo tako SJI načeloma oblikovati samostojno RK, ki v SJI opravlja vse naloge določene v 279. in 280. členu ZGD-1, lahko pa na podlagi uporabe izjeme iz drugega odstavka 514.a člena ZGD-1 izvajanje teh nalog (pod pogoji opisanimi v nadaljevanju) prenesejo na RK obvladujoče družbe, ki pa mora v tem primeru v zvezi z odvisnimi družbami opravljati vse naloge RK iz 279. in 280. člena ZGD-1.

POSTOPANJE ODVISNE IN OBVLADUJOČE DRUŽBE – ODVISNA DRUŽBA NIMA OBLIKOVANEGA NS IN RK
Če v zadevnih odvisnih družbah še ni oblikovanega nadzornega sveta (NS) in tudi ne RK in se NS in RK na podlagi uporabe izjeme iz 514.a člena ZGD-1 ne bosta oblikovala, potem predlagamo, da se izvedejo sledeče aktivnosti:

1. Skupščina/ustanovitelj odvisne družbe sprejme sklep, s katerim določi, da (pod pogojem, da te naloge prevzame RK obvladujoče družbe) naloge RK v odvisni družbi opravlja RK obvladujoče družbe ter da tako NS ali/in RK ne bo oblikovan. Skupščina/ustanovitelj odvisne družbe hkrati pozove NS obvladujoče družbe, da se izjasni o tem, ali bo RK obvladujoče družbe prevzela tudi naloge RK odvisne družbe
2. NS obvladujoče družbe sprejme sklep s katerim se določi, da naloge RK v zadevni odvisni družbi opravlja RK obvladujoče družbe in temu primerno dopolni tudi Poslovnik o delu RK obvladujoče družbe. RK obvladujoče družbe v zvezi z izvajanjem nalog RK povezanih z revidiranjem in sodelovanjem z revizorjem za obvladujočo družbo in odvisno družbo poroča NS obvladujoče družbe. Če NS obvladujoče družbe ne sprejme ustreznega sklepa, s katerim se določi, da naloge RK predmetne odvisne družbe opravlja RK matične družbe, mora ustanovitelj/skupščina odvisne družbe sprejeti ustrezne spremembe družbene pogodbe/akta o ustanovitvi odvisne družbe ter v odvisni družbi oblikovati NS, ki je nato dolžan oblikovati RK v odvisni družbi.
3. Obvladujoča in odvisna družba (po potrebi) skleneta medsebojni dogovor, v katerem opredelita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog RK v odvisni družbi s strani RK obvladujoče družbe, med drugim tudi dogovor v zvezi z vračilom stroškov opravljanja nalog RK s strani članov RK obvladujoče družbe v odvisni družbi.

Ne glede na navedeno zgoraj v ZNS izrecno opozarjamo, da se lahko ustanovitelj oz. NS zadevnih odvisnih vedno odloči za oblikovanje NS in/ali RK (in posledično ne uporabi izjeme iz drugega odstavka 514.a člena ZGD-1), ki bo opravljala vse naloge RK iz 279. in 280. člena ZGD-1 v skladu s poslovnikom o delu RK.

POSTOPANJE ODVISNE IN OBVLADUJOČE DRUŽBE – ODVISNA DRUŽBA IMA OBLIKOVAN NS, NIMA PA RK
Glede na to, da ZGD-1 ne vsebuje jasnih pravil glede razmejitve nalog in pristojnosti med NS obvladujoče družbe in NS odvisne družbe v primeru, ko naloge RK v odvisni družbi izvaja RK obvladujoče družbe, ZNS predlaga, da se v izogib morebitnim nejasnostim (npr. komu poroča RK obvladujoče družbe, ki je prevzela naloge RK v odvisni družbi skladno z 514.a členom ZGD-1 ipd.) v primerih, ko je v odvisni družbi že oblikovan NS, ne uporabi izjema iz drugega odstavka 514.a člena ZGD-1, temveč se v odvisni družbi oblikuje samostojna RK.

Če pa se, upoštevajoč vse relevantne okoliščine, sprejme odločitev, da bo RK obvladujoče družbe vseeno prevzela naloge RK v zadevnih odvisnih družbah, predlagamo sledeče aktivnosti:

1. NS odvisne družbe sprejme sklep, da RK ne bo oblikoval, pod pogojem, da bo naloge RK na podlagi sklepa obvladujoče družbe opravljala RK obvladujoče družbe. Hkrati NS odvisne družbe pozove NS obvladujoče družbe, da se izjasni o tem, ali bo RK obvladujoče družbe prevzela tudi naloge RK odvisne družbe.
2. NS obvladujoče družbe sprejme sklep s katerim se določi, da naloge RK v zadevni odvisni družbi opravlja RK obvladujoče družbe in temu primerno dopolni tudi Poslovnik o delu RK obvladujoče družbe. RK obvladujoče družbe v zvezi z izvajanjem nalog RK za obvladujočo družbo in odvisno družbo poroča NS obvladujoče družbe, prav tako pa mora po mnenju ZNS RK obvladujoče družbe v zvezi z nalogami RK v odvisni družbi v tem primeru poročati tudi NS odvisne družbe. Če NS obvladujoče družbe ne sprejme ustreznega sklepa, s katerim se določi, da naloge RK predmetne odvisne družbe opravlja RK matične družbe, mora NS odvisne družbe, skladno z določi ZGD-1 oblikovati samostojno RK odvisne družbe.
3. Obvladujoča in odvisna družba (po potrebi) skleneta medsebojni dogovor, v katerem opredelita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog RK v odvisni družbi s strani RK obvladujoče družbe, med drugim tudi dogovor v zvezi z vračilom stroškov opravljanja nalog RK s strani članov RK obvladujoče družbe v odvisni družbi.

Priporočamo, da se predlagane aktivnosti izpeljejo do 24. maja, ko stopi v veljavo določilo 514.a člena ZGD-1.

PLAČILO ČLANOM RK
Vsled vse večje kompleksnosti dela RK v SJI, predvsem v primerih, ko RK obvladujoče družbe prevzame naloge RK v odvisnih družbah, priporočamo, da NS obvladujoče družbe opravi razmislek o primernosti višine plačila članom RK in po potrebi oblikuje predlog za povišanje tega plačila za skupščino družbe ter skladno s tem sprejme tudi sklep glede plačila neodvisnemu zunanjemu strokovnjaku v RK.

 

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri