STROKA

Kadrovanje uprav

Izbor in imenovanje (in odpoklic) uprave je ena izmed najpomembnejših nalog oz. pristojnosti nadzornega sveta. Predsednika in člane uprave skladno 268. člen ZGD-1 imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet mora izbrati kompetentno upravo, ki bo uspešno vodila družbo.

Priporoča se, da ima nadzorni svet v poslovniku o delu ali kakšnem drugem dokumentu opredeljen postopek izbora uprave. Strokovno vodeni postopki in merila kadrovanja uprav so v interesu nadzornih svetov, saj omogočajo utemeljitev njihovega izbora in izvajanje dolžne skrbnost ter hkrati odvračajo morebitne dvome v njihovo strokovnost in reference ter v ustreznost njihovega izbora.
Običajno je, da se nadzorni svet eno ali najkasneje pol leta pred potekom mandata odloča za ponovno izvolitev sedanjega člana uprave (reelekcija) oz. iskanje novih kandidatov za člana uprave. V primeru odpoklica predsednika ali posameznega člana uprave nadzorni svet nemudoma začne postopek iskanja in izbora novega predsednika ali člana.

Priporočila dobre prakse:

>>> več
Dokument vsebuje vse ključne zakonodajne vsebine in priporočila dobre prakse, ki so v pomoč nadzornim svetom in kadrovskim komisijam kot tudi kandidatom pri kadrovanju uprav.

Vsebina:
PRISTOJNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA PRI KADROVANJU ČLANOV UPRAV   
 • Izpolnjevanje pogojev za člana uprave   
 • Velikost in sestava uprave
 • Reelekcija uprave
 • Odstop in odpoklic uprave
SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA S KADROVSKO KOMISIJO IN ZUNANJIM STROKOVNJAKOM PRI KADROVANJU UPRAV   
 • Vloga kadrovske komisije nadzornega sveta    
 • Sodelovanje z zunanjim strokovnjakom
POSTOPEK ZA IZBOR ČLANA UPRAVE IN RAZLIČNI PRISTOPI K ISKANJU KANDIDATOV
 • Opis postopka za izbor člana uprave
 • Določitev kompetenčnega modela kandidata
 • Različni pristopi k iskanju kandidatov za člane uprave
 • Selekcijski razgovor
 • Praktični primer ocenjevanja kandidatov po kompetenčnem modelu
 • Rangiranje kandidatov in ožji izbor
 • Predstavitev programa dela in vizije razvoja družbe
 • Pogajanja s kandidati glede pogodbe
NASLEDSTVO
MANDATARSTVO
OCENA SESTAVE UPRAV
 
Raziskave in študije:

>>> več
Raziskava o tem, kakšne uprave imamo v javnih delniških družbah v Sloveniji (2012), je pokazala, da je povprečen član uprave v poznih štiridesetih letih, ima univerzitetno izobrazbo iz ekonomije ali prava, v povprečju je nastopil funkcijo pri 38 letih in nima mednarodne izobrazbe ne mednarodnih delovnih izkušenj. Raziskava potrjuje, da raznolikosti v upravah pri nas skoraj ni, malo je žensk in skoraj ni tujcev. Izobrazbeno in starostno pa je preveč podobnosti, da bi kljub morebitni komplementarnosti strokovnih profilov dosegli tudi učinek potrebne raznolikosti.Priporočena gradiva: