Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje ureja razmerja med organom vodenja (uprava ali poslovodstvo), organom nadzora (nadzorni svet ali upravni odbor), delničarji in deležniki družbe (drugimi interesnimi skupinami). Korporativno upravljanje določa tudi strukturo (organiziranost), ki podpira cilje družbe, sredstva za doseganje le-teh ter spremljanje rezultatov. Namen korporativnega upravljanja je pomagati ustvariti okolje zaupanja, transparentnosti in odgovornosti, ki je potrebno za spodbujanje dolgoročnih naložb, finančne stabilnosti in poslovne integritete s čimer se podpira tudi močnejša rast in razvoj bolj vključujoče družbene skupnosti.

Okvir korporativnega upravljanja je določen s kombinacijo zakonodaje, predpisov, kodeksov in priporočil dobre prakse. Kako pomembni so posamezni elementi tega okvirja je odvisno od pravnega sistema. Kodeksi upravljanja so prostovoljni in velja, da jih družbe spoštujejo po lastni presoji. Vendar pa v tem primeru navadno vstopi v veljavo obveza, da s pristopom h kodeksu upravljanja tega družba tudi spoštuje (načelo "spoštuj ali pojasni"). 


Kodeksi upravljanja družb

Referenčni kodeksi

Dobro prakso korporativnega upravljanja določajo različni referenčni kodeksi glede na vrsto družb. Družbe, ki so zavezane oblikovanju izjave o upravljanju kot del letnega poročila družbe, izberejo zanje relevanten referenčni kodeks.

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

za družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi vrednostnih papirjev (»borzne dru ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Priporočila in kodeksi kodeks, priporočila ZNS, javne delniške družbe

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

je namenjen vsem gospodarskim družbam, ki niso javne (delni ...

Poglej dokument
10. 05. 2016 - Priporočila in kodeksi kodeks, priporočila ZNS, izjava o upravljanju, nejavne družbe

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

za državne družbe, ki jih upravlja SDH d.d. (»državne družb ...

Poglej dokument
17. 03. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, sdh, državne družbe

Razkritja odstopanj od kodeksa

Družbe zavezane spoštovanju enega od referenčnih kodeksov v izjavi o upravljanju razkrijejo svoja odstopanja od dobre prakse zapisane v referenčnem kodeksu. Namen razkritja je delničarjem investitorjem in drugim deležnikom korporativnega upravljanja predstaviti posebnosti korporativnega upravljanja družbe. Pri tem je pomembno, da družba sama presodi kaj od priporočene dobre prakse korporativnega upravljanja je zanjo primerno in to uporabi. Odstopanja od priporočil v referenčnem kodeksu pa pojasni na način, da predstavi razloge zakaj priporočilo za družbo ni primerno in predstavi alternativno rešitev, ki je glede na posebnosti družbe primernejša. Na ta način zagotovi transparentnost modela korporativnega upravljanja družbe in omogoča presojo delničarjem, investitorjem in drugim deležnikom glede kakovosti upravljanja v tej družbi. Namen izjave o upravljanju družb torej ni »slepo« sledenje vsem določbam kodeksa, saj določeno priporočilo dobre prakse ne predstavlja najboljše rešitve za vse družbe enako.

Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izja ...

Poglej dokument
01. 12. 2016 - Priporočila in kodeksi kodeks, priporočila ZNS, izjava o upravljanju, javne delniške družbe

Kaj so kvalitetna razkritja odstopanj od kodeksa v izjavah o upravljanju družb je opredeljeno v dokumentu Priporočilo Komisije ES o kakovosti poročanja o upravljanju podjetja („upoštevaj ali pojasni“), 9. april 2014.

Spremljanje skladnosti s kodeksi


Upravljanje družb v državni lasti

Slovenski državni holding (SDH) je krovni upravljavec kapitalskih naložb države, njihovo upravljanje pa urejajo različni akti in smernice SDH.

Priporočila dobre prakse


Upravljanje bank

Zaradi specifičnega položaja in pomena, ki ga imajo banke za nacionalno gospodarstvo, zanje velja še vrsta drugih podzakonskih aktov in smernic dobre prakse, ki jih določajo nacionalni ali evropski regulator oz. strokovna združenja. 

Zakonodaja

Priporočeno branje


Upravljanje skupin družb

Skupine podjetij so pomembna ekonomska realnost, vendar njihove upravljalske strukture ostajajo podpovprečno razvite tudi na evropski ravni. Izzivi so tako na pravni strani preko skladnosti z lokalnimi standardi v primeru mednarodnih skupin podjetij (multinacionalk, skupine s podružnicami) kot tudi po poslovni liniji, ki se običajno ne sklada s pravno-organizacijsko strukturo v skupini. Gre za področje »notranjega« upravljanja v skupini družb (Internal Group Governance).

Priporočeno branje

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2020

736

članov

15

korporativnih članov

613

imetnikov Certifikata ZNS

2648

imetnikov Potrdila za nadzornike

32

izobraževanj

841

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri