STROKA

Kadrovanje NS

Imenovanje in odpoklic ter sestava NS
Volitve članov NS
Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Pred izvolitvijo na skupščini mora predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten in vnaprej opredeljen.

Predstavnike delavcev v nadzornem svetu ali upravnem odboru izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe.
Zakonski pogoji za članstvo v NS
Zakonsko določeni splošni pogoji za članstvo v NS so opredeljeni v 255. členu ZGD-1:
 • v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
 • kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa,
 • kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti,
 • kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno.
Kriteriji za članstvo v NS
Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih skladno priporočilom dobre prakse čimbolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:
 • ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • dosežena najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba,
 • obstoj ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
 • celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
 • sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
 • ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe, in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
 • so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije,
 • so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela, - so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
 • imajo certifikat, s katerim se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu.
Pri izboru za člane NS se praviloma upošteva, če se potencialni kandidat dodatno izpopolnjuje iz svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širi tudi na komplementarna področja. Potencialni kandidati svojo strokovno usposobljenost dokazujejo tudi s pridobljeno kvalifikacijo za opravljanje nadzorniške funkcije (Certificiranje).
Sestava NS in raznolikost
Nadzorni svet po zakonu sestavljajo najmanj trije člani, njegovo velikost in sestavo pa določa statut družbe. Njegova sestava naj bi bila raznolika. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo.

Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. V upravnem odboru je najmanj eden izmed članov predstavnik delavcev. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od enega predstavnika delavcev izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.

 
NOVOST

70.(3). člen ZGD-1: V poslovnem poročilu mora biti prikazan tudi opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se to navede.

Odpoklic članov NS
 • v skladu z 275. členom ZGD-1 lahko skupščina odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Statut lahko določi višjo večino in druge zahteve;
 • v skladu z 79. členom ZSDU-1 svet delavcev odpokliče predstavnike zaposlenih, ki so člani NS ali UO in njihovih komisij in o tem seznani skupščino.

Vloga ZNS pri kadrovanju NS
>>> več
 • ne posreduje pri akreditaciji in izbiri kandidatov za članstvo v NS in UO,
 • promovira profesionalno etiko, kriterije za članstvo v NS in UO in dobro prakso izbora kandidatov,
 • svoje člane redno obvešča o aktualnih pozivih družb ali državnega upravljavca k vložitvi kandidatur za člane NS,
 • potencialnim kandidatom za članstvo v nadzornih svetih in komisijah nudi izobraževanje in pridobitev kvalifikacije za članstvo v nadzornih svetih: Certifikat ZNS in Potrdilo o usposabljanju za članstvo v NS in UO,
 • vsem, ki iščejo primerne kandidate za članstvo v NS, omogoča dostop do registrov oseb, ki so pridobile Potrdilo o usposabljanju za člane NS in UO in Certifikat ZNS.


AKTUALNI POZIVI

 • /

*ZNS informacije o aktualnih pozivih / razpisih pridobiva iz javno objavljenih pozivov ali preko direktnega obvestila s strani družb. Vse zainteresirane družbe vabimo, da nas o aktualnih pozivih obvestijo na: info@zdruzenje-ns.si

ARHIV POZIVOV


Prijava v evidenco potencialnih kandidatov za člane NS pri SDH, d.d.
>>> več
Slovenski državni holding d.d. (SDH) vabi zainteresirane strokovnjake in posameznike, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v lasti SDH in/ali v delni ali celotni lasti države.

Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora posamezne družbe glede na specifičnost njihove strokovne kvalifikacije, ciljni profil nadzornega sveta in potrebe posamezne gospodarske družbe. Kadrovska komisija SDH je posvetovalno telo uprave SDH, ki opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.


Prijava v seznam potencialnih kandidatov za člane NS in UO pri Kapitalski družbi, d. d.
>>> več
Kapitalska družba, d. d. v želji po oblikovanju baze potencialnih kandidatov nadzornih svetov in upravnih odborov družb (v nadaljevanju: NS), v katerih ima svojo kapitalsko naložbo, vabi k oddaji prijave če ocenjujete, da ustrezate iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujete vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane nadzornih svetov oziroma upravnih odborov. Prijave z življenjepisom in izjavo naj bodo poslane na elektronski naslov: nadzorniki@kapitalska-druzba.si

Poziv je odprt za nedoločen čas in objavljen TUKAJ


Zakonodaja:
 • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1,Ur.l. RS, št. 65/09 - ZGD-1- UPB3 (spremembe)
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ZSDU, Ur.l. RS, št. 42/1993 (spremembe)

Priporočila dobre prakse:


Priporočena gradiva:
Raziskave in študije: