STROKA

Raznolikost organov vodenja in nadzora

Nadzorni svet je zakonsko pristojen za imenovanje članov organov vodenja, ima pa tudi pristojnost oblikovanja skupščinskega predloga za imenovanje članov organov nadzora. Oblikovanje, sprejem in izvajanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora predstavljajo dolžno strokovno skrbnost članov nadzornega sveta pri izvajanju teh pristojnosti. Enaka skrbnost velja za svete delavcev pri imenovanju članov organov vodenja in nadzora skladno s pristojnostmi po ZSDU-1.

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze družbe glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe glede vidikov, kot so na primer spol, starost in izobrazba. Vsebovati mora konkretne cilje in način njihovega izvajanja.
Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Nacionalne zakonodaje nekaterih evropskih družb so se odločile za zakonsko regulacijo enakomerne zastopanosti spolov, medtem ko so druge spolno zastopanost kot pomemben vidik raznolikosti posebej opredelile v kodeksih upravljanja družb, med njimi tudi Slovenija. Eden od pomembnih vidikov nefinančnega poročanja družb, vezano na korporativno upravljanje, so poleg izjave o upravljanju in skladnosti s kodeksom ter razkritij glede nagrajevanja organov vodenja in nadzora tudi razkritja glede sestave teh organov in obstoja politike raznolikosti oz. njenega izvajanja.

V skladu z 70. členom ZGD-1 morajo družbe v poslovnem poročilu prikazati opis politike, ki jo v skladu s priporočeno dobro prakso oblikuje in sprejme nadzorni svet. V pomoč pri oblikovanju tega dokumenta smo za člane ZNS pripravili Praktične napotke za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora, 2017 (eng)

Raznolikost organov vodenja in nadzora naj bi prispevala k večji učinkovitosti delovanja teh organov. To naj bi zagotavljali različnost strokovnih profilov in izkušenj, komplementarnost znanj in veščin, mednarodne izkušnje in zastopanost tujcev ter določena stopnja kontinuitete članov organov. Izbor za družbo relevantnih vidikov raznolikosti naj bi omogočal raznolikost mnenj in dobro razumevanje trenutnega dogajanja ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe. Prav tako naj bi raznolikost glede vidikov, kot sta spol in starost, imela tudi druge pomembne učinke, ki imajo širši družbeni pomen, saj so predmet političnega diskurza in prizadevanj.

ZNS pobuda 40/30/2026 za prostovoljno doseganje cilje spolne raznolikosti

Konec leta 2019 smo skupaj s podporniki javno predstavili pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah indružbah v državni lasti. V posebnem poročilu nadzornega sveta se na skupščini družbe predstavi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora ter vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju za dosego tega cilja. S to pobudo želimo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji že vrsto let ni napredka na tem področju.


SPREMLJANJE NAPREDKA:
V sodelovanju z Deloitte Slovenija smo se zavezali k obdobnemu spremljanju napredka na tem področju in predstavljanju nekakšnega semaforja (indeks manj zastopanega spola v upravah in nadzornih svetov), ki bi nas opozarjal kako se cilju približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.
 
 
Register imetnikov Certifikata ZNS
Register imetnikov Potrdila za nadzornike


Registri predstavljajo seznam posameznikov z pridobljeno strokovno kvalifikacijo in uveljavljanje strokovne usposobljenosti kot najpomembnejšega kriterija za članstvo v nadzornih svetih in profesionalno uveljavitev, ter promocijo certificiranih nadzornikov.


Priporočeno branje: