Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Mnenje ANR glede uporabe določb 47. člena ZRev-2A – skupščinski predlogi glede imenovanje revizorja za obdobje treh (3) let

Objavljeno: 19.06.2019
Mnenje ANR glede uporabe določb 47. člena ZRev-2A –  skupščinski predlogi glede imenovanje revizorja za obdobje treh (3) let

Mnenje ANR glede uporabe določb 47. člena ZRev-2A –  skupščinski predlogi glede imenovanje revizorja za obdobje treh (3) let

Skladno z novelo Zakona o revidiranju (ZRev-2A) je bila spremenjena določba glede minimalnega trajanja pogodbe o revidiranju.  V petem odstavku 47. člena je namreč določeno, da se pogodba o revidiranju sklene za najmanj tri leta, mandat pa se lahko obnovi (pred novelo trajanje pogodbe ni bilo kakorkoli opredeljeno). 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je bil seznanjena, da so nekatere skupščine družb že imenovale oziroma nameravajo na predlog nadzornega sveta imenovati revizorja samo za eno leto, ne glede na zahteve 47. člena ZRev-2. V praksi se kot eden izmed možnih načinov »spoštovanja« določb 47. člena ZRev-2 v primeru, če je na skupščini imenovan revizor za eno leto, podpisuje 3 letne pogodbe o revidiranju z odložnim (ter s tem razveznim) pogojem, torej da je veljavnost (sicer 3 letne) pogodbe odvisna od nadaljnjega imenovanja revizorja na prihodnjih skupščinah.

Po mnenju Agencije je tri letna pogodba o revidiranju z odložnim pogojem po vsebini v resnici letna pogodba o revidiranju, saj je njeno trajanje odvisno od ponovnega imenovanja na skupščini družbe.

Po mnenju Agencije se z uporabo takega odložnega pogoja v celoti zaobide vsebino in namen petega odstavka 47. člena Zakona o revidiranju, ki določa, da se za revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jih zahtevajo predpisi, sklepajo pogodbe o revidiranju za obdobje najmanj treh let. Pri tem je potrebno še posebej poudariti namen navedene določbe, to je zagotavljanje večje neodvisnosti revizorja, ki se ga z opisanim odložnim pogojem seveda ne doseže.

NOVOST!   Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizisjkih družb

V Uradnem listu RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019 je objavljen Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb, ki določa pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) v povezavi s 4. točko prvega odstavka 45. člena ZRev-2 s Katalogom prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa. 

Obvestilo o potencialnem naboru subjektov javnega interesa (SJI)
Pomembna novost, ki jo določa novela Zakona o revidiranju in je bila uveljavljena dne 12.1.2019 (ZRev-2A), je tudi razširitev nabora subjektov javnega interesa, ki bodo to postali dne 1.1.2020.